Teknoloji ve İnsan Derneği'nin amacı:

 • Bilişim, iletişim, elektrik, elektronik, çevre, malzeme, görsel, işitsel, endüstriyel, askerî, eğitim, gıda, genetik, sağlık, güvenlik, havacılık, otonom araç/sürüş, uzay, akıllı şehir, robotik, yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış/sanal gerçeklik vb. teknolojiler ve her türlü mühendislik alanları ile ilgili araştırma, geliştirme, düzenleme ve faaliyetlerin, toplumsal katkı sağlayacak biçimde ve insan faktörünü merkeze alarak, dünya standartlarında gerçekleşmesini sağlamak,
 • Kadınlar, gençler, çocuklar ve engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin her türlü teknolojiye ulaşabilmesini ve bu teknolojileri etkin ve etkili kullanabilmesini sağlamak,
 • Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda yurtiçinde veya yurtdışında çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek ve destek almaktır.


Derneğimiz bu amaçla çalışmalarını yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

 • Ülkemizde teknoloji ile bağlantılı ve ilgili faaliyetlerin verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,
 • Teknoloji ve teknoloji ile bağlantılı sektörlerde çalışan insanları bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
 • Teknoloji ve teknoloji ile bağlantılı sektörlerdeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini artırmak, teknolojiye ve insana yapılan yatırımları desteklemek,
 • Teknoloji ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,
 • Teknoloji alanında bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile üretim ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, rekabet edebilirliği yüksek ve kaliteli ürünlerin gelişmesini gözetmek,
 • Teknoloji ile bağlantılı ürünlerin ve hizmetlerin, dünya ile bütünleşmesinin ve çağdaş dünya standartlarında sürdürülmesinin sağlanmasında yardımcı olmak,
 • Teknoloji sektörü içerisinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak,
 • Teknoloji ile bağlantılı ve ilgili konularda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,
 • Teknoloji ve bilgi toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak ve teknoloji ile ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve sunmak,
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde hibe, destek ve kredi programlarının içerisinde yer alarak, teknoloji ve insanla ilgili projelerin araştırma, geliştirme ve üretimine destek olmak,
 • Teknoloji ve insana bağlı sebeplerle bozulan çevrenin korunması ve ekolojik dengenin sağlanması konusunda çalışmalar yaparak bu alanda politika ve kararların oluşmasını sağlamak,
 • Kadınlara, gençlere, çocuklara ve engelli bireylere yönelik maddi ve manevi yardımlarla toplumun refah seviyesinin artmasını, dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılmasını sağlamak,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında teknolojiye erişimde güçlük yaşayan kadınlara, gençlere, çocuklara, engelli bireylere, kurum ve kuruluşlara ayni, nakdi, maddi ve manevi destekte bulunarak teknolojiye erişimlerini sağlamak,
 • İşsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak, iş ve işçi bulma alanlarında çalışmalar yaparak bilgi bankaları oluşturmak ve her türlü platformları oluşturarak veya mevcut platformları kullanarak başta kadınlar, gençler ve engelliler olmak üzere tüm işsiz bireylerin iş bulmalarını sağlamak,
 • Kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak, kadın ve genç girişimcilerin iş dünyasındaki konumlarını yükseltmek,
 • Kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin kendi aralarındaki iletişim, işbirliği ve dayanışmasının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam oluşturacak girişimlere destek olmak, bölgesel, ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı oluşturmak,
 • Kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin yerel ve ulusal düzeyde, kent yönetimine ve kente dair sorunların çözümünde etkin katılımlarını ve karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 • Türk toplumunda teknoloji konusunda duyarlılık oluşturmak ve bilinci artırmak, başta kadınlar ve gençler olmak üzere teknolojiye ilgi duyan tüm bireylerin ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, kadınların ve gençlerin bu faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları tüm güçlüklerin aşılması için gerekli ayni, nakdi, maddi ve manevi desteği sağlamak, kadınlara, gençlere ve engelli bireylere yönelik sorunlara duyarlı kişilerin arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmak,
 • Gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin, iş gücü piyasasına ve sivil topluma tam olarak katılmasını sağlayacak ve buna olanak tanıyacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmesi için gerekli öğrenim, fırsat ve deneyim koşullarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Bireylerin, sürdürülebilir yaşam ilkelerinden haberdar olmalarını sağlayarak, insanlarda teknolojik ve ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak, teknolojiye bağlı olarak ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek amacıyla proje, kampanya ve etkinlikler düzenlemek.