Denetim Kurulu Üyeleri:

S.No Adı Soyadı Görevi Mesleği
1 Veysel Kurnaz Kurul Başkanı Bilişim Sistemleri Uzmanı
2 Şeymanur Sarıaydın Başkan Yardımcısı Sosyal Medya Uzmanı
3 Bilge Dedeoğlu Kurul Üyesi Sosyolog, Öğretmen


Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.