TEKNOLOJİ VE İNSAN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı "Teknoloji ve İnsan Derneği"dir.

Derneğin kısa adı "TEKİNDER" olarak anılacaktır. Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Dernek amblemi ve logosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve değiştirilir.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı, Temel Hedefleri ve Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amacı;

1- Bilişim, iletişim, elektrik, elektronik, çevre, malzeme, görsel, işitsel, endüstriyel, askerî, eğitim, gıda, genetik, sağlık, güvenlik, havacılık, otonom araç/sürüş, uzay, akıllı şehir, robotik, yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış/sanal gerçeklik vb. teknolojiler ve her türlü mühendislik alanları ile ilgili araştırma, geliştirme, düzenleme ve faaliyetlerin, toplumsal katkı sağlayacak biçimde ve insan faktörünü merkeze alarak, dünya standartlarında gerçekleşmesini sağlamak,

2- Kadınlar, gençler, çocuklar ve engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin her türlü teknolojiye ulaşabilmesini ve bu teknolojileri etkin ve etkili kullanabilmesini sağlamak,

3- Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda yurtiçinde veya yurtdışında çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek ve destek almaktır.

Dernek, bu amaçla çalışmalarını yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

1- Ülkemizde teknoloji ile bağlantılı ve ilgili faaliyetlerin verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,

2- Teknoloji ve teknoloji ile bağlantılı sektörlerde çalışan insanları bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,

3- Teknoloji ve teknoloji ile bağlantılı sektörlerdeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini artırmak, teknolojiye ve insana yapılan yatırımları desteklemek,

4- Teknoloji ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,

5- Teknoloji alanında bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile üretim ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, rekabet edebilirliği yüksek ve kaliteli ürünlerin gelişmesini gözetmek,

6- Teknoloji ile bağlantılı ürünlerin ve hizmetlerin, dünya ile bütünleşmesinin ve çağdaş dünya standartlarında sürdürülmesinin sağlanmasında yardımcı olmak,

7- Teknoloji sektörü içerisinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak,

8- Teknoloji ile bağlantılı ve ilgili konularda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,

9- Teknoloji ve bilgi toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak ve teknoloji ile ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve sunmak,

10- Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde hibe, destek ve kredi programlarının içerisinde yer alarak, teknoloji ve insanla ilgili projelerin araştırma, geliştirme ve üretimine destek olmak,

11- Teknoloji ve insana bağlı sebeplerle bozulan çevrenin korunması ve ekolojik dengenin sağlanması konusunda çalışmalar yaparak bu alanda politika ve kararların oluşmasını sağlamak,

12- Kadınlara, gençlere, çocuklara ve engelli bireylere yönelik maddi ve manevi yardımlarla toplumun refah seviyesinin artmasını, dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılmasını sağlamak,

13- Yurtiçinde veya yurtdışında teknolojiye erişimde güçlük yaşayan kadınlara, gençlere, çocuklara, engelli bireylere, kurum ve kuruluşlara ayni, nakdi, maddi ve manevi destekte bulunarak teknolojiye erişimlerini sağlamak,

14- İşsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak, iş ve işçi bulma alanlarında çalışmalar yaparak bilgi bankaları oluşturmak ve her türlü platformları oluşturarak veya mevcut platformları kullanarak başta kadınlar, gençler ve engelliler olmak üzere tüm işsiz bireylerin iş bulmalarını sağlamak,

15- Kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak, kadın ve genç girişimcilerin iş dünyasındaki konumlarını yükseltmek,

16- Kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin kendi aralarındaki iletişim, işbirliği ve dayanışmasının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam oluşturacak girişimlere destek olmak, bölgesel, ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı oluşturmak,

17- Kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin yerel ve ulusal düzeyde, kent yönetimine ve kente dair sorunların çözümünde etkin katılımlarını ve karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

18- Türk toplumunda teknoloji konusunda duyarlılık oluşturmak ve bilinci artırmak, başta kadınlar ve gençler olmak üzere teknolojiye ilgi duyan tüm bireylerin ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, kadınların ve gençlerin bu faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları tüm güçlüklerin aşılması için gerekli ayni, nakdi, maddi ve manevi desteği sağlamak, kadınlara, gençlere ve engelli bireylere yönelik sorunlara duyarlı kişilerin arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmak,

19- Gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin, iş gücü piyasasına ve sivil topluma tam olarak katılmasını sağlayacak ve buna olanak tanıyacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmesi için gerekli öğrenim, fırsat ve deneyim koşullarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

20- Bireylerin, sürdürülebilir yaşam ilkelerinden haberdar olmalarını sağlayarak, insanlarda teknolojik ve ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak, teknolojiye bağlı olarak ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek amacıyla proje, kampanya ve etkinlikler düzenlemek.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, sosyal, yardımlaşma, dayanışma, eğitim, kültür, spor ve sağlık alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Sürdürülecek Etkinlikler

Madde 3- Dernek, tüzüğün 2. maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında aşağıdaki her türlü çalışma ve etkinlikleri gerçekleştirir.

1- Görsel ve işitsel mecralara yönelik her türlü kültür, sanat ve eğitim içerikleri hazırlamak, radyo ve televizyon yayınlarından faydalanmak, özel film, video, tiyatro, sinevizyon, multivizyon vb. programlar hazırlamak, hazırlatmak, organize etmek, bu amaçlar doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak,

2- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışma grupları kurmak, araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

3- Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlamak, raporlar hazırlamak veya hazırlatmak, bilgi alışverişi ve işbirliği olanakları oluşturmak,

4- Teknoloji ile ilgili her türlü alanda, teknolojilerin tanıtımı, eğitimi ve yeni teknolojilerin tanıtılıp aktarılması, ortak sorunlara çözüm bulunması amacıyla başka kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş ulusal ve uluslararası düzeyde olan etkinliklere temsilcileri aracılığıyla katılmak,

5- Teknik ve bilimsel yayınlar yapmak, meslek içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,

6- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere basılı veya elektronik çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

7- Amacına uygun şekilde teknoloji ile ilgili ve ilişkili alanlarda her türlü araştırma, çalışma ve çalışanlara destek vermek, çeşitli ekipman olanakları sağlamak, bu alanda çalışmaları teşvik amacıyla yarışmalar düzenlemek,

8- Teknoloji ile ilgili ve ilişkili alanlarda yerli ve yabancı öğrenim gören öğrencilere veya çalışan kişilere maddi ve manevi kaynak sağlamak; çeşitli burs, yardım, ödül vb. yollarla ayni ve nakdi desteklerde bulunmak,

9- Eğitim ve öğretimin her kademesinde öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, öğrenciler için yetiştirme, takviye, hazırlık ve mesleki kurslar düzenlemek, gençlik kurultayları, şenlikler, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, açık hava toplantıları, kitap tanıtım toplantıları, teknoloji tanıtım toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, yurtiçi veya yurtdışında tarihi, turistik, kültürel, sanatsal ve bilimsel gezi, tur, piknik, ziyaret, kamp, gençlik kampı vb. organizasyonlar düzenlemek veya düzenlettirmek,

10- Teknoloji sektörü ile ilgili yarışma ve organizasyonlar düzenlemek, ödül programları oluşturmak, yerli veya yabancı yarışma, ödül ve organizasyonların ulusal veya uluslararası düzeyde düzenleme hakkını almak, bu yönde yapılacak olan resmi anlaşmalara taraf olmak,

11- Teknoloji sektörüne ilgi duyan ve ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında okuyan veya örgün ve yaygın eğitim kurslarına devam eden ve eğitimi yarıda kalmış öğrencilere veya okul okumayan kişilere her türlü ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımda bulunmak,

12- Teknoloji ile bağlantılı veya bağlantısız kreş, okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim dahil olmak üzere tüm düzeylerde, eğitim ve öğretim hizmetleri faaliyetlerini yapmak,

13- Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferans, söyleşi ve panel gibi yüzyüze, uzaktan, senkron veya asenkron çalışmalar düzenlemek ve düzenlettirmek, internet tabanlı eğitim platformları kurmak, kurdurtmak, işletmek ve işlettirmek,

14- Örgün, yaygın ve uzaktan eğitimi desteklemek ve başta kadınlar, gençler ve engelliler olmak üzere toplumun tüm kesiminin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden etkin olarak faydalanabilmesini sağlamak amacıyla, örgün, yaygın veya uzaktan eğitim platformları kurmak, kurdurtmak, eğitim tesisleri açmak, işletmek, bu yönde kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapmak,

15- Mevzuatın gerektirdiği idari işlemler yapıldıktan sonra yurt, pansiyon, okul, etüt merkezi, misafirhane ve öğrencilere barınma yerleri ve kurs adı altında eğitim kurumları yapmak, yaptırmak, işletmek veya kiralamak, kiraya vermek ve çalıştırmak, açılmış bulunan eğitim kurumları ile iş birliği yapmak, onarımını yapmak, yaptırmak ve işletilmesine yardımcı olmak,

16- Çevreyi ve tabiatı korumak, ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla gelecek nesillere daha temiz ve yaşanır bir dünya bırakmak için, bu amaca yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla anlaşarak ve yardımlaşarak çeşitli faaliyetler yapmak veya yapılan faaliyetlere katkı sağlamak veya bizzat katılmak, hatıra ormanı ve özel orman vb. ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, piknik ve oyun alanları oluşturmak,

17- Toplum sağlığını ve birliğini korumaya yönelik veya salgın, deprem, sel baskını, yangın, afet vb. toplumsal olaylara yönelik önlemlerin alınması ve araçların geliştirilmesi için eğitim, yardım, kampanya ve organizasyonlar düzenlemek, projelerin içinde yer almak ve projeler yapmak,

18- Toplum sağlığının ve toplumsal değerlerin korunmasında, kötü alışkanlıklardan ve çeşitli bağımlılıklardan gençleri ve çocukları korumada gerekli önlemleri alacak faaliyetler gerçekleştirmek, düzenlemek, bu amaçla her türlü yerli ve yabancı yayın organlarını kullanmak,

19- Yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde; projeler yapmak, kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa projeler yürütmek, mevcut projelere maddi ve manevi destek vermek, her düzeyde hibe ve destek programlarının içerisinde yer almak, hibe, kredi ve projelere başvurmak,

20- Dernek amaçları doğrultusunda Gıda Bankacılığı kapsamında faaliyette bulunmak, bu çerçevede ayni ve nakdi bağış ve yardım kabul etmek ve toplamak,

21- İş ve işçi bulma alanlarında çalışmalar yapmak, teknoloji tabanlı platformlar hazırlamak ve bu alanda Bilgi Bankası oluşturmak, bu çerçevede ayni ve nakdi bağış ve yardım kabul etmek ve toplamak,

22- Amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

23- Teknoloji ile ilgili ve ilişkili alanlarda dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülkemize aktarılmasına aracı ve yardımcı olmak,

24- Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, sanat, bilim, kültür, turizm ve tatil amaçlı gezi, tur, ziyaret ve kamplar düzenlemek, düzenlettirmek ve bu yönde organizasyonlar yapmak,

25- Teknoloji ile ilgili ve ilişkili alanlarda her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunmak, plan ve politikalar oluşmasına katkı vermek,

26- Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak,

27- Kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin ülke ekonomisine, çevreye, teknolojiye ve insana katkıları yönünde her türlü projeler yapmak, ilgili kişi, kurum, kuruluş ve mercilere sunmak,

28- Teknoloji ile bağlantılı girişimlere, girişimcilere, kadın, genç ve engellilere teknolojik, idari, mali, hukuki vb. konularda güncel ve son gelişmeler hakkında bilgi vermek, istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak,

29- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

30- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

31- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal, kütüphane, kitaplık, okuma salonu, etüt markezi, kafeterya, çocuk yuvası, kamp alanı, bakım ve dinlenme evi ve iş atölyeleri açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

32- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için ulusal veya uluslararası yemekli toplantılar, kermes, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, kamp ve etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

33- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

34- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

35- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

36- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, siyasi partilerden, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve yardımda bulunmak,

37- Amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

38- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

39- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

40- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Üye Olma Hakkı, Üyelik Türleri ve Üye Olma Koşulları

Madde 4- Fiili ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, aşağıdaki başlıklarda detaylı olarak belirtilen özelliklere sahip olan ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal ve Fahri üyelikler için yerleşme hakkına sahip olma koşulu aranmaz.

Derneğin 4 çeşit üyesi vardır:

1- Kurucu Üyeler: Derneğin kuruluşu aşamasında yer alan, gerekli fikirsel, fiziki ve doküman çalışmalarını yürüten, dernek üyeliğine davet edilecek kişilerin belirlenmesi ve davetlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarında bulunan kişilerdir. Kurucu üyeler aynı zamanda Asil Üyelerdir.

2- Asil Üyeler: Bu tüzükteki niteliklere sahip olup, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe yalnızca, yurtiçinde teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, yurtiçi veya yurtdışında teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirkette çalışanlar, üniversitelerin teknoloji ile ilgili bölümlerinde eğitim görmüş veya gören kişiler, üniversitelerin teknoloji ile ilgili bölümlerinde görev yapan veya daha önce yapmış olan akademisyen, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman vb. ünvana sahip kişiler, teknoloji alanında çalışma, araştırma veya yayın yapanlar, teknoloji ile ilişkili olmasa da Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından önerilen kişiler asil üye olabilirler.

3- Onursal Üyeler: Dernek için bir kazanç kabul edilen, toplumdaki sosyal yeri, kişilik ve eserleri ile derneğe önemli katkıda bulunabilecek ve derneğe ayni, nakdi, maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişiler, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyeler Genel Kurul'da oy kullanmazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, ödenti ödeme yükümlülükleri de yoktur.

4- Fahri Üyeler: Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik etkinliklerine gönüllü olarak katılmak ve katkıda bulunmak isteyen kişiler, başvuru aşamalarını tamamladıktan sonra Merkez Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilirler. Fahri üyeler, derneğin sosyal tesislerinden ve diğer etkinliklerinden yönetmelik hükümlerine uygun olarak yararlanabilirler. Fahri üyeler Genel Kurul'da oy kullanmazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, ödenti ödeme yükümlülükleri de yoktur.

Asil, Onursal ve Fahri üyelere Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Onur Belgesi, Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi, Takdir Belgesi, Teşekkür Belgesi, Plaket, Şilt ve/veya Ödül verilebilir.

Üye Olma Yöntemi

Madde 5- Derneğe üye olmak isteyenler 1 fotoğraf ile birlikte, biçimi Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen Üye Başvuru Formunu doldurup imzaladıktan sonra Şube veya Merkez Yönetim Kuruluna teslim ederek başvuruda bulunabilirler.

Üye adayının üyeliğe kabulü için 2 dernek üyesini referans göstermesi zorunludur. Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Üye Başvuru Formunda üyenin gösterdiği referansların adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilir.

Şubeye yapılan başvurularda Şube Yönetim Kurulu başvuruyu aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde üyelik başvurusu ile ilgili karar verir. Üyenin şubeye kaydı yönünde karar verilmesi halinde, başvuru belgelerinin bir nüshasını vakit geçirmeksizin Merkez Yönetim Kurulu'na gönderir.

Doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren 7 gün içerisinde ilgili şubeye gönderilir. Ancak Merkez Yönetim Kurulu, başvuruyu göndermeden evvel, başvuru sahibinin halihazırda Dernek şubelerinden birine kayıtlı olup olmadığını mutlaka tetkik ederek üyelik halinde başvuruyu dikkate almaz. İlgili şube bu başvuruyu, belgelerin kendisine iletilme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde değerlendirerek üyeliğe kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili karar verir.

Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu tarafından kendisine gönderilen başvuru belgelerini inceleyerek üyeliğe kabul edilen kişinin, öncelikle ödentilerini ödememe dışında bir sebeple Dernek üyeliğinden çıkartılan kişilerden olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucu olumsuzsa üyeyi Merkez Üye Kütüğüne kaydederek Şube Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir. Şube Yönetim Kurulu da, başvuru sahibine vakit geçirmeksizin üyeliğe kabul edildiğini bildirir ve üyenin Şube Üye Kütüğüne kaydını sağlar.

Şube bulunmayan bir ildeki üyenin hangi şube üye kütüğüne kaydedileceği Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Onursal üyelik, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın doğrudan Merkez Yönetim Kurulunca verilir.

Fahri üyelik, biçimi Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen Fahri Üye Başvuru Formunun doldurulup imzalanması suretiyle doğrudan Merkez Yönetim Kurulunca verilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Şube veya Merkez Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma ve Çıkarılmaya İtiraz

Madde 7- Dernek üyelerinden;

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar,

b) Dernek yetkili organlarınca verilen görevleri, yapılan uyarılara rağmen yapmaktan kaçınanlar,

c) Dernek yetkili organlarınca alınan kararlara uymayanlar,

d) Yapılan uyarı ve bildirimlere rağmen üyelik ödentisini 1 yıl içinde ödemeyenler,

e) Üye olma koşullarını kaybetmiş olanlar,

Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılabilirler. Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini 2 yıl ödemeyenler Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi veya Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna doğrudan ya da üyesi olduğu Şube aracılığı ile yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. Merkez Yönetim Kurulu, kararında direnmesi durumunda, üyenin Merkez Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkarılanlar, ilk Merkez Genel Kurulunda çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Merkez Genel Kurul kararı kesindir.

Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Merkez: a) Merkez Genel Kurulu, b) Merkez Yönetim Kurulu, c) Merkez Denetim Kurulu, d) Merkez Disiplin Kurulu.

2- Şube: a) Şube Genel Kurulu, b) Şube Yönetim Kurulu, c) Şube Denetim Kurulu.

Merkez Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Yöntemi

Madde 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda, şube sayısı 3'e kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı 3'ten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. Genel kurul;

1- Olağan genel kurul, 3 yılda bir Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü olarak Dernek Merkezi'nin adresinde toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Yöntemi:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yöntemi:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin 1 oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Yöntem ve Şekilleri

Madde 10- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimleri "gizli", diğer konulardaki kararlar ise "açık" olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13- Derneğin vakıf kurması,

14- Derneğin fesih edilmesi,

15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12- Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını içeren raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14- Disiplin kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Disiplin Kurulu; üyelerin, Dernek çalışmalarında ve Derneğin işleyişi sırasında uymaları gereken davranışlara uymaması sonucunda Derneğin hizmetlerini verimli ve sağlıklı vermesini engelleyecek durumların oluşması ile ilgili konularda Derneğin ve üyelerin haklarını korumak amacıyla konuyu incelemek ve rapor hazırlamakla görevlidir. Ayrıca Kurul, Yönetim Kurulu ile birlikte Disiplin Yönetmeliğini oluşturmak ve üyelerin bilgisine sunmakla görevlidir. Disiplin Yönetmeliği, Yönetim Kurulu tarafından onayladıktan sonra yürürlüğe girer.

Genel Sekreter, Onursal Başkan ve Uzman Danışmanların Görev ve Yetkileri

Madde 15- Derneğin işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreter’in görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanı olmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından veya Asil Üyeler arasından atanabilir.

Onursal Başkan, teknoloji sektörü ile ilişkili olması şartıyla, derneğin kurulması için büyük özveri ve fedakarlıklarda bulunan kişiler arasından Yönetim Kurulu kararı ile seçilebilir. Onursal Başkan, çağrı olmaksızın istediği zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Uzman Danışmanlar, derneğin amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile uzmanlığı olan konularda danışmanlık yapmak üzere, geçici ya da sürekli olarak, bilişim ve teknoloji, ekonomi politikaları, muhasebe, iktisat, işletme, hukuk, mali konular, siyasi konular, halkla ilişkiler, sanat ve benzer sosyal niteliği olan alanlarda görev yapmak üzere görev verilen kişilerdir ve Yönetim Kurulu kararı ile seçilebilir. Uzman danışmanlara gerektiği hallerde hizmetleri karşılığında ücret ödenebilir, ödenecek ücret ve ödeme periyotu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 16- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı: Gerçek kişilerden giriş ödentisi olarak 50 (elli) TL, yıllık olarak 50 (elli) TL aidat alınır. Tüzel kişilerden giriş ödentisi olarak 250 (ikiyüzelli) TL, yıllık olarak 250 (ikiyüzelli) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir, ancak gerçek kişilerden alınacak olan giriş ödentisi ve aidat, tüzel kişilerden alınacak olan tutarın 1/5'inden fazla olamaz. Onursal ve Fahri üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınmaz.

2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin ve diğer gelirlerin %50’si, üç ayda bir genel merkeze gönderilir.

3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları her türlü koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.

4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, konferans, seminer, kurs, sergi, eğitim, yarışma vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8- Dernek tarafından organize edilen fiziksel veya elektronik ortamlardaki kermes, fuar, etkinlik ve satışyeri ile bu kapsamda sunulan çeşitli teknoloji ürünleri, el ürünleri, hediyelik eşya, senkron ve asenkron eğitim vb. ürün ve hizmetlerden sağlanacak gelirler.

9- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 17- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği'nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste 2 hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A) İşletme hesabı esasına göre:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler isteğe bağlı olarak aşağıdaki defterleri tutabilirler.

1- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

2- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- A bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defterin tutulması zorunludur. Envanter Defterinin tutulması ise zorunlu değildir.

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterler ile bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden Yevmiye Defteri, kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü'ne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri'ni esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 18- Gelir ve Gider Belgeleri:

Dernek gelirleri; Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen makbuz, dekont veya hesap özeti gibi belgeler, Alındı Belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri; Fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Gider Pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve Alındı Belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından 2 nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri, Yetki Belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok 1 yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna 1 hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 19- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk 4 ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 20- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi"ni doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 1 ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 21- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 22- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 23- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 24- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 25- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek, denetim kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube'de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 26- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı 3'e kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı 3'ten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her 20 üye için 1, arta kalan üye sayısı 10'dan fazla ise bu üyeler için 1 olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar, genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 27- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 28- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması "açık" olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 29- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması "açık" olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Teknoloji ve İnsan Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 30- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.  Dernek Tüzüğü İndir