Derneğimiz, amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yutdışında aşağıda da belirtilen her türlü çalışma ve etkinlikleri gerçekleştirir.

 • Görsel ve işitsel mecralara yönelik her türlü kültür, sanat ve eğitim içerikleri hazırlamak, radyo ve televizyon yayınlarından faydalanmak, özel film, video, tiyatro, sinevizyon, multivizyon vb. programlar hazırlamak, hazırlatmak, organize etmek, bu amaçlar doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak,
 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışma grupları kurmak, araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlamak, raporlar hazırlamak veya hazırlatmak, bilgi alışverişi ve işbirliği olanakları oluşturmak,
 • Teknoloji ile ilgili her türlü alanda, teknolojilerin tanıtımı, eğitimi ve yeni teknolojilerin tanıtılıp aktarılması, ortak sorunlara çözüm bulunması amacıyla başka kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş ulusal ve uluslararası düzeyde olan etkinliklere temsilcileri aracılığıyla katılmak,
 • Teknik ve bilimsel yayınlar yapmak, meslek içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere basılı veya elektronik çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 • Amacına uygun şekilde teknoloji ile ilgili ve ilişkili alanlarda her türlü araştırma, çalışma ve çalışanlara destek vermek, çeşitli ekipman olanakları sağlamak, bu alanda çalışmaları teşvik amacıyla yarışmalar düzenlemek,
 • Teknoloji ile ilgili ve ilişkili alanlarda yerli ve yabancı öğrenim gören öğrencilere veya çalışan kişilere maddi ve manevi kaynak sağlamak; çeşitli burs, yardım, ödül vb. yollarla ayni ve nakdi desteklerde bulunmak,
 • Eğitim ve öğretimin her kademesinde öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, öğrenciler için yetiştirme, takviye, hazırlık ve mesleki kurslar düzenlemek, gençlik kurultayları, şenlikler, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, açık hava toplantıları, kitap tanıtım toplantıları, teknoloji tanıtım toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, yurtiçi veya yurtdışında tarihi, turistik, kültürel, sanatsal ve bilimsel gezi, tur, piknik, ziyaret, kamp, gençlik kampı vb. organizasyonlar düzenlemek veya düzenlettirmek,
 • Teknoloji sektörü ile ilgili yarışma ve organizasyonlar düzenlemek, ödül programları oluşturmak, yerli veya yabancı yarışma, ödül ve organizasyonların ulusal veya uluslararası düzeyde düzenleme hakkını almak, bu yönde yapılacak olan resmi anlaşmalara taraf olmak,
 • Teknoloji sektörüne ilgi duyan ve ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında okuyan veya örgün ve yaygın eğitim kurslarına devam eden ve eğitimi yarıda kalmış öğrencilere veya okul okumayan kişilere her türlü ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımda bulunmak,
 • Teknoloji ile bağlantılı veya bağlantısız kreş, okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim dahil olmak üzere tüm düzeylerde, eğitim ve öğretim hizmetleri faaliyetlerini yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferans, söyleşi ve panel gibi yüzyüze, uzaktan, senkron veya asenkron çalışmalar düzenlemek ve düzenlettirmek, internet tabanlı eğitim platformları kurmak, kurdurtmak, işletmek ve işlettirmek,
 • Örgün, yaygın ve uzaktan eğitimi desteklemek ve başta kadınlar, gençler ve engelliler olmak üzere toplumun tüm kesiminin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden etkin olarak faydalanabilmesini sağlamak amacıyla, örgün, yaygın veya uzaktan eğitim platformları kurmak, kurdurtmak, eğitim tesisleri açmak, işletmek, bu yönde kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapmak,
 • Mevzuatın gerektirdiği idari işlemler yapıldıktan sonra yurt, pansiyon, okul, etüt merkezi, misafirhane ve öğrencilere barınma yerleri ve kurs adı altında eğitim kurumları yapmak, yaptırmak, işletmek veya kiralamak, kiraya vermek ve çalıştırmak, açılmış bulunan eğitim kurumları ile iş birliği yapmak, onarımını yapmak, yaptırmak ve işletilmesine yardımcı olmak,
 • Çevreyi ve tabiatı korumak, ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla gelecek nesillere daha temiz ve yaşanır bir dünya bırakmak için, bu amaca yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla anlaşarak ve yardımlaşarak çeşitli faaliyetler yapmak veya yapılan faaliyetlere katkı sağlamak veya bizzat katılmak, hatıra ormanı ve özel orman vb. ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, piknik ve oyun alanları oluşturmak,
 • Toplum sağlığını ve birliğini korumaya yönelik veya salgın, deprem, sel baskını, yangın, afet vb. toplumsal olaylara yönelik önlemlerin alınması ve araçların geliştirilmesi için eğitim, yardım, kampanya ve organizasyonlar düzenlemek, projelerin içinde yer almak ve projeler yapmak,
 • Toplum sağlığının ve toplumsal değerlerin korunmasında, kötü alışkanlıklardan ve çeşitli bağımlılıklardan gençleri ve çocukları korumada gerekli önlemleri alacak faaliyetler gerçekleştirmek, düzenlemek, bu amaçla her türlü yerli ve yabancı yayın organlarını kullanmak,
 • Yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde; projeler yapmak, kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa projeler yürütmek, mevcut projelere maddi ve manevi destek vermek, her düzeyde hibe ve destek programlarının içerisinde yer almak, hibe, kredi ve projelere başvurmak,
 • Dernek amaçları doğrultusunda Gıda Bankacılığı kapsamında faaliyette bulunmak, bu çerçevede ayni ve nakdi bağış ve yardım kabul etmek ve toplamak,
 • İş ve işçi bulma alanlarında çalışmalar yapmak, teknoloji tabanlı platformlar hazırlamak ve bu alanda Bilgi Bankası oluşturmak, bu çerçevede ayni ve nakdi bağış ve yardım kabul etmek ve toplamak,
 • Amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Teknoloji ile ilgili ve ilişkili alanlarda dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülkemize aktarılmasına aracı ve yardımcı olmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, sanat, bilim, kültür, turizm ve tatil amaçlı gezi, tur, ziyaret ve kamplar düzenlemek, düzenlettirmek ve bu yönde organizasyonlar yapmak,
 • Teknoloji ile ilgili ve ilişkili alanlarda her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunmak, plan ve politikalar oluşmasına katkı vermek,
 • Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak,
 • Kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin ülke ekonomisine, çevreye, teknolojiye ve insana katkıları yönünde her türlü projeler yapmak, ilgili kişi, kurum, kuruluş ve mercilere sunmak,
 • Teknoloji ile bağlantılı girişimlere, girişimcilere, kadın, genç ve engellilere teknolojik, idari, mali, hukuki vb. konularda güncel ve son gelişmeler hakkında bilgi vermek, istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal, kütüphane, kitaplık, okuma salonu, etüt markezi, kafeterya, çocuk yuvası, kamp alanı, bakım ve dinlenme evi ve iş atölyeleri açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için ulusal veya uluslararası yemekli toplantılar, kermes, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, kamp ve etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, siyasi partilerden, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve yardımda bulunmak,
 • Amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.